RODO i polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Stomatologiczny „Lident” z siedzibą w Warszawie ul.Wernyhory 36/1
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług stomatologicznych – na podstawie art.7 ust.2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  3. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą : biuro rachunkowe, pracownia protetyczna – wyłącznie w zakresie wykonywania usługi
  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. 20 lat
  5. posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
  6. istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.